Tevredenheidsonderzoek

Eén keer in de 4-5 jaar vindt er binnen onze school een tevredenheidsonderzoek plaats. Doel van dit onderzoek is op de eerste plaats om de tevredenheid onder ouders, kinderen en personeelsleden over onze school te peilen. Daarmee kunnen we ook vergelijken hoe we presteren t.o.v. andere scholen. Veel belangrijker is het echter dat we op basis van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunnen kijken wat er nog beter kan bij ons op school zodat we daar aan kunnen gaan werken.

Het laatste tevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden eind 2013. Daarbij is gebruik gemaakt van het tevredenheidsonderzoek dat deel uit maakt van Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.  In het kader van dat onderzoek zijn er aparte (digitale) vragenlijsten uitgezet richting ouders, kinderen en personeelsleden.

Als algemene conclusie van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de tevredenheid op onze school goed is. Op een schaal van 1 tot 4 scoort onze school zoals hier onder is aangegeven. Daarmee zitten we op alle fronten nagenoeg op het niveau van het landelijk gemiddelde.

 
 

Als we per groep wat specifieker kijken waar men meer of minder tevreden mee is kunnen we het volgende constateren:

Ouders

Ouders geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de manier waarop we onze onderwijstijd benutten en hoe we met uitval van lessen omgaan. Ook scoren we zeer goed op onze schoolcultuur en dan met name het contact tussen ouders en school. Ze geven aan dat ze zich welkom voelen en het gevoel hebben dat school ze serieus neemt. Ouders geven ook aan dat ze zeer tevreden zijn over de manier waarop ze mee kunnen doen met schoolse activiteiten. Ook scoren we zeer goed op de manier waarop we omgaan met normen en waarden, zoals bijvoorbeeld onze gedragsregels.

Onderwerpen waarop we nog steeds goed maar (altijd) wel beter op kunnen scoren zijn: de kwaliteit, de leerlingenbegeleiding, de manier waarop we om gaan met pestgedrag en inzage geven in hoe de dingen gaan op school, de inrichting van het schoolplein en de opgeruimdheid evenals de zorg voor kwaliteit en de leerlingenbegeleiding.

De volledige uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder ouders is te downloaden via onderstaande link:

Uitslag tevredenheidsonderzoek ouders 2013

Leerlingen

Onze leerlingen zijn met name erg tevreden over het feit dat ze op school veel leren, de sfeer en de veiligheid op school; ze vinden dat ze op school  goed leren om samen te werken maar ook om zelfstandig te werken. Ze geven aan blij te zijn op onze school te zitten en ervaren onze school als een goede school. Op al deze onderwerpen scoren we volgens de leerlingen zeer goed!

Volgens onze leerlingen kan het onderwijsleerproces af en toe nog wel duidelijker; met name als het er om gaat of leerkrachten nagaan in hoeverre leerlingen de uitleg en het werk begrepen hebben en  leerlingen samen laten vatten wat ze zelf geleerd hebben. Ook zouden ze wat vaker samen willen werken en wat extra tijd of extra werk krijgen om te oefenen als ze iets niet begrepen hebben. Naar zichzelf toe zijn ze ook kritisch in die zin dat uit het tevredenheidsonderzoek naar boven is gekomen dat ze ook vinden dat ze zelf nog wel wat beter kunnen luisteren naar hun leerkracht.

De volledige uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen is te downloaden via onderstaande link:

Uitslag tevredenheidsonderzoek leerlingen 2013

Personeel

Uit het tevredenheidsonderzoek onder ons personeel is naar voren gekomen dat we als school zeer goed scoren als het gaat om het plezier hebben in het werk, de betrokkenheid met school en de positieve houding van onze leerkrachten t.o.v. onze school. Onze medewerkers ervaren hun werk als uitdagend, geven aan veel vertrouwen te hebben in elkaar en de schoolleiding en voelen zich gewaardeerd en gemotiveerd om de onderwijsvisie van school vorm te geven. Op al deze onderdelen scoren we zeer goed.

De belangrijkste verbeterpunten volgens onze leerkrachten zijn: de inrichting van het schoolplein, de veranderkracht van onze school en dan met name de mate waarin wij er in slagen om veranderingen vast te houden. Het leerstofaanbod zou wat ons personeel betreft ook nog wel wat beter kunnen, o.a. de wijze waarop we de mogelijkheden van ICT benutten. Ook zouden ze graag wat meer mogelijkheden hebben om leerlingen die meer kunnen of willen extra te begeleiden. En zouden ze af en toe nog wat meer rust en orde zien op school.

De volledige uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder ons personeel is te downloaden via onderstaande link:

Uitslag tevredenheidsonderzoek personeel 2013