De 7 gedragsregels

Op Erve Hooyerinck staan 7 basisregels centraal, te weten:

  • iedereen hoort erbij
  • pas op je woorden
  • heb zorg voor elkaar
  • doe je best
  • eerlijk duurt het langst
  • handen thuis
  • wees zuinig en netjes

Alle andere regels in en om school worden gerelateerd aan deze 7 basisregels.

De regels worden door middel van pictogrammen aan de kinderen duidelijk gemaakt. Elke 6 schoolweken staat een nieuwe regel centraal. Deze gedragsregels gelden voor Erve Hooyerinck als duidelijk positief geformuleerde regels waaraan leerlingen en leerkrachten zich hebben te houden. Leerlingen krijgen regelmatig een les in gewenst gedrag, zodat het gewenste gedrag gestimuleerd en gehandhaafd wordt. Het bevorderen van veiligheid, respect en verantwoordelijk gedrag tussen de leerlingen onderling gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan en verder door positieve en corrigerende feedback te geven. 

            
Gedurende deze 6 weken wordt er steeds een tussenbalans opgemaakt. En aan het eind worden de vorderingen op de zg. “regelmeter” die in elke klas aanwezig is, zichtbaar gemaakt. De behaalde scores worden uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10  en worden vastgelegd in een groeps-registratiemap.

Toch ontkomen wij met deze positieve benadering met de kinderen niet aan correcties en disciplinair optreden. Als een kind een bepaalde regel met opzet of bij herhaling overtreedt, dan kan het kind daarvoor een “oepsblad” krijgen. Hierop moet het kind zelf aangeven: 

1. Wat is er gebeurd?

2. Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen?

3. Wat heb ik er van geleerd?

Het oepsblad gaat ter ondertekening van één van de ouders mee naar huis. We hopen op deze wijze samen met de ouders een bijdrage te leveren aan een betere bewustwording van goede omgangsvormen met elkaar. 

 

Als bovenstaande niet voldoende is, dan treedt ons pestprotocol in werking.

Voor meer informatie over het pestprotocol, klikt u dan op deze link Pestprotocol.pdf