Opbrengstgericht werken

Sinds 2010 zijn we op Erve Hooyerinck begonnen met de invoering van het opbrengstgericht werken. Als school werken we aan een continue verbetering van ons onderwijs en van onze resultaten. Dat doen we door voor de belangrijkste vakken hoge maar reële doelen te stellen en er planmatig aan te werken om die doelen te realiseren. Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend reflecteren op het effect van hun lessen. Opbrengstgericht werken betekent ook leerlingen systematisch volgen in hun vorderingen en hun toetsgegevens systematisch analyseren. Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is dat er gewerkt wordt in 3 niveaus in de klas met op elk niveau doelen die worden nagestreefd. Gedurende de jaren dat een kind op Erve Hooyerinck zit, proberen we zijn/haar ontwikkeling zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit doen we aan de hand van observaties, methode gebonden toetsen en een aantal genormeerde methode-onafhankelijke toetsen.