Passend onderwijs

Passend Onderwijs 

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht.  Kernpunten uit deze wet zijn:

* Scholen hebben zorgplicht; de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind.                                                              * Scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg.                                                                                                                                                        * Er komt minder regelgeving vanuit Den Haag, dit betekent dat er meer binnen de eigen regio geregeld wordt.

Samenwerkingsverband en subregio.  De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente. Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in Samenwerkingsverband (SMV) 23-02 PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio’s: Enschede, Plein Midden Twente (PMT: Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van Stichting KOMT vallen onder de subregio Plein Midden Twente. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

SOP Erve-Hooyerinck.pdf

Onderwijs, passend bij iedere leerling. Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn.

Speciaal (basis-)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het Samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.  Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Iedere school heeft een intern begeleider (IB’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verder vragen van u te beantwoorden over de uitvoering van Passend Onderwijs op de school.

 

Websites:
www.swv2302.nl
www.stichtingkomt.nl
www.pleinmiddentwente.nl
www.passendonderwijs.nl