MedezeggenschapsRaad en GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij de wet ingestelde raad om de medezeggenschap te regelen va de ouders en het personeel binnen de school. De MR is bevoegd te spreken over alle zaken de school betreffende, uitgezonderd over personen. In overleg met het bevoegd gezag is een MR-reglement vastgesteld, waarin de aangelegenheden zijn vastgelegd waarover zeker overleg met het bevoegd gezag noodzakelijk is. Daarnaast is er een aantal zaken bij de wet vastgesteld waarover overleg noodzakelijk is met het bevoegd gezag. De MR heeft de volgende bevoegdheden:

a. Instemmende bevoegdheid, d.w.z. dat elk door het bevoegd gezag voorgenomen besluit pas kan worden uitgevoerd, indien de meerderheid van de MR of de betrokken MR-geleding ermee instemt. De uitspraak van de MR is in dit geval bindend voor het bevoegd gezag.

b. Adviserende bevoegdheid, d.w.z. dat een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag eerst voor advies aan de MR moet worden voorgelegd, als het als zodanig genoemd wordt in het MR-reglement. Het advies van de MR is niet bindend voor het bevoegd gezag. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In het geval dat de MR en het bevoegd gezag het niet eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie.

De MR bestaat voor onze school uit 6 leden, te weten: - 3 leden van en door de ouders gekozen en - 3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.

De directeur is als adviserend lid aan de MR verbonden. De MR vergadert in principe 6x per jaar. De door de MR genomen besluiten worden middels publicatieborden en – indien mogelijk – op de website bekend gemaakt. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

Een tweetal leden van de MR zit namens de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR.

De MR is bereikbaar via: mr.erve-hooyerinck@stichtingbrigantijn.nl 

Het MR-reglement van onze school vindt u hier: MR-Reglement