Missie en Visie

Basisschool Erve Hooyerinck maakt deel uit van IKC Erve Hooyerinck, gevestigd in het hart van Delden.
Binnen ons IKC willen we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij hun talenten tot hun recht komen. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, samenleven en ontdekken hand in hand gaan.
Vanuit deze missie hebben we onze visie op ons onderwijs geformuleerd.

Pedagogisch Klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen te laten leren. Binnen onze school streven wij er naar dat elk kind zich veilig en geborgen voelt. Daarenboven creëren wij een uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Ons onderwijsaanbod daagt onze leerlingen uit om tot goede prestaties te komen en zich verder te ontwikkelen, waarbij wij oog hebben voor de verschillende talenten van elk kind.
We leren de kinderen dat zij op een respectvolle manier met elkaar omgaan, waarbij oog is voor de eigenheid van elk kind. Niet alleen het individuele kind, maar ook het groepsproces heeft de continue aandacht van de leerkracht. Hiervoor is het van belang dat er een goede relatie is tussen leerkracht, het kind en ouder(s).

Onderwijskundige Uitgangspunten

In ons onderwijs:
-houden we rekening met verschillen tussen kinderen;
-bevorderen we de zelfstandigheid van kinderen;
-leren we kinderen samenwerken, zowel binnen als buiten de groep;
-zorgen we voor een gevarieerd onderwijsaanbod, waarbij gezorgd wordt voor een goede afwisseling tussen kennisinhoudelijke vakken en expressieve vakken.
Om verschillen van leerlingen binnen de groep op te vangen is er ondersteuning door middel van een goede zorgstructuur en een gedegen leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van kwalitatief goede en eigentijdse methodes en middelen.

Identiteit

Binnen ons onderwijs wordt vanuit de katholieke traditie aandacht besteed aan normen en waarden, waarbij zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel zijn. Tijdens bijzondere momenten gedurende het schooljaar, zoals met kerst en pasen, zijn er vieringen. Als katholieke basisschool staan wij open voor iedereen die de uitgangspunten van de school respecteert.

Relatie met Ouders

Ouders zijn als opvoeders van hun kinderen een belangrijke schakel naar onze school. Ouders zijn voor ons ook een belangrijke gesprekspartner, zowel informeel als formeel.
Wij streven er naar ouders goed te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind in de breedste zin van het woord.

Lerende Organisatie

Onze school wil een lerende organisatie zijn. Wij willen een omgeving bieden die leerlingen en leerkrachten uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
Leerkrachten stellen zich blijvend op de hoogte van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen zodat zij hun mogelijkheden binnen de organisatie vergroten. Dit moet mede leiden tot kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. De leerkracht heeft hierin zelf een leidende rol.