Missie en Visie

Kinderopvang Ludiek en basisschool Erve Hooyerinck vormen samen IKC Erve Hooyerinck. Beide zijn gericht op de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise. We bieden kinderen tot dertien jaar een plaats waar zij leren en zich kunnen ontwikkelen. Voor elk kind wordt een solide basis gelegd voor een sociaal, betrokken en actieve deelname aan de samenleving in de toekomst.

IKC Erve Hooyerinck biedt kinderen een omgeving waarin zij zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We richten ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Daartoe bieden we een veilige en leerrijke omgeving. 

Pedagogisch Klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen te laten leren. Binnen onze school streven wij er naar dat elk kind zich veilig en geborgen voelt. Daarenboven creëren wij een uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. Ons onderwijsaanbod daagt onze leerlingen uit om tot goede prestaties te komen en zich verder te ontwikkelen, waarbij wij oog hebben voor de verschillende kwaliteiten van elk kind.
Een goede relatie tussen leerkracht, kind en ouder(s) vinden we belangrijk.

Onderwijskundige Uitgangspunten

In ons onderwijs:
- houden we rekening met verschillen tussen kinderen;
- bevorderen we de zelfstandigheid van kinderen;
- leren we kinderen samenwerken, zowel binnen als buiten de groep;
- zorgen we voor een gevarieerd onderwijsaanbod.
Om verschillen van leerlingen binnen de groep op te vangen is er ondersteuning door middel van een goede zorgstructuur en een gedegen leerlingvolgsysteem. We maken gebruik van kwalitatief goede en eigentijdse methodes en middelen.

Identiteit

Binnen ons onderwijs wordt vanuit de christelijke traditie aandacht besteed aan normen en waarden, waarbij zorg, solidariteit en aandacht voor elkaar en voor de ons omringende wereld essentieel zijn. Tijdens bijzondere momenten gedurende het schooljaar, zoals met kerst en pasen, zijn er vieringen. Wij staan open voor iedereen die de uitgangspunten van de school respecteert.

Relatie met Ouders

Ouders zijn als opvoeders van hun kinderen een belangrijke schakel naar onze school. Ouders zijn voor ons ook een belangrijke gesprekspartner, zowel informeel als formeel.
Wij streven er naar ouders goed te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind.

Lerende Organisatie

Onze school wil een lerende organisatie zijn. Wij willen een omgeving bieden die leerlingen en leerkrachten uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
Leerkrachten stellen zich blijvend op de hoogte van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, omwille van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. De leerkracht heeft hierin zelf een leidende rol.