Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is een goed samenspel en contact tot stand te brengen en te houden tussen de ouders, het onderwijsteam en het schoolbestuur in het belang van het kind. Ieder ouder, die een kind op school heeft, is lid van de oudervereniging. De ouderraad vergadert doorgaans eenmaal per maand, de vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Eenmaal per 6 weken wordt een jaarvergadering gehouden waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Eenmaal per twee maanden vergadert de ouderraad met de directie van de school. De activiteiten van de ouderraad worden betaald uit de ouderbijdrage. Deze wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld.

De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na afloop van deze periode is hij / zij terstond herkiesbaar voor nog een periode van 3 jaar. Kiesgerechtigd is iedere ouder, die een kind heeft dat als leerling van de school staat ingeschreven. Eén ouderraadslid heeft namens de ouderraad zitting in het schoolbestuur. Eén plaats binnen de ouderraad wordt ingenomen door een lid van de Medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage bedraagt op dit moment EUR 48,00 per kind. Voor kinderen, die instromen, wordt de bijdrage vastgesteld naar rato van het aantal maanden dat het kind nog naar school gaat. De bijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage van de ouders. De ouderbijdrage wordt gebruikt om buitenschoolse activiteiten zoals o.a. de Fancyfair, Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval, spelletjesdagen, enz. mogelijk te maken. Tenslotte worden de vervoerskosten voor de schoolreisjes hiervan betaald.


De Ouderraad van Erve Hooyerinck is te bereiken via de mail: or-ervehooyerinck@stichtingbrigantijn.nl.

Voor belangstellenden is het huishoudelijk reglement van de OR in te zien:
Huishoudelijk reglement OR