Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is een bij de wet ingestelde raad om de medezeggenschap te regelen va de ouders en het personeel binnen de school. De MR is bevoegd te spreken over alle zaken de school betreffende, uitgezonderd over personen. In overleg met het bevoegd gezag is een MR-reglement vastgesteld, waarin de aangelegenheden zijn vastgelegd waarover zeker overleg met het bevoegd gezag noodzakelijk is. Daarnaast is er een aantal zaken bij de wet vastgesteld waarover overleg noodzakelijk is met het bevoegd gezag. De MR heeft de volgende bevoegdheden:

a. Instemmende bevoegdheid, d.w.z. dat elk door het bevoegd gezag voorgenomen besluit pas kan worden uitgevoerd, indien de meerderheid van de MR of de betrokken MR-geleding ermee instemt. De uitspraak van de MR is in dit geval bindend voor het bevoegd gezag.

b. Adviserende bevoegdheid, d.w.z. dat een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag eerst voor advies aan de MR moet worden voorgelegd, als het als zodanig genoemd wordt in het MR-reglement. Het advies van de MR is niet bindend voor het bevoegd gezag. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In het geval dat de MR en het bevoegd gezag het niet eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie.

De directeur is als adviserend lid aan de MR verbonden. De MR vergadert in principe 6x per schooljaar. De door de MR genomen besluiten worden middels publicatieborden en – indien mogelijk – op de website bekend gemaakt. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

Eén van de MR leden zit namens de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR.

De MR is bereikbaar via: mr.erve-hooyerinck@stichtingbrigantijn.nl

De MR bestaat voor onze school uit 6 leden, te weten:
3 leden van en door de ouders gekozen
3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

Personeelsgeleding
Daphne Meen, lid
Angela Nijboer, lid
Caran Poelman, lid

Oudergeleding
Rob Leurink, voorzitter en tevens lid GMR
Remco Bakhuis, secretaris
Sjoerd van der Wal, lid

Naast de gekozen leden heeft iedere geleding nog een adviserend lid.
Erik Nijhuis als directeur van de school en Carly Oude Weernink als vertegenwoordiger van de OR.

Notulen MR
Notulen MR 20-05-2020
Notulen MR 23-06-2020
Notulen MR 29-09-2020
Jaarverslag 2019-2020
Notulen MR 25-11-2020
Notulen MR 27-01-2021
Notulen MR 17-03-2021
Notulen MR 19-05-2021
Notulen MR 01-07-2021
Notulen MR 22-09-2021
Notulen MR 17-11-2021
Notulen MR 15-12-2021

Jaarverslag MR 2020-2021

De MR vergadert op de volgende dagen:
22 september 2021
17 november 2021
15 december 2021
9 februari 2022
13 april 2022
22 juni 2022