Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. Via de MR is de medezeggenschap van ouders en personeel geregeld. De MR heeft een stem over alle zaken die de school betreffen, maar niet over personen. In het MR-reglement is vastgelegd waarover de directie met de MR moet overleggen. De MR heeft de volgende bevoegdheden:

a. Instemmende bevoegdheid: elk door de directie voorgenomen besluit kan pas worden uitgevoerd  als de meerderheid van de MR of de betrokken MR-geleding (personeel of ouder) ermee instemt. De uitspraak van de MR is in dit geval bindend voor de directie.

b. Adviserende bevoegdheid: een voorgenomen besluit van de directie moet eerst voor advies aan de MR worden voorgelegd als het als zodanig genoemd wordt in het MR-reglement. Het advies van de MR is niet bindend. De MR kan de directie gevraagd en ongevraagd van advies dienen. In het geval dat de MR en directie het niet eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie.

De directeur is als adviserend lid aan de MR verbonden. De MR vergadert in principe 6x per schooljaar. De door de MR genomen besluiten worden middels publicatieborden en - indien mogelijk - op de website bekend gemaakt. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR is bereikbaar via: mr.erve-hooyerinck@stichtingbrigantijn.nl

De MR bestaat voor onze school uit 6 leden, te weten:
3 leden van en door de ouders gekozen
3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

Personeelsgeleding
Daphne Meen, lid
Angela Nijboer, lid
Caran Poelman, lid

Oudergeleding
Rob Leurink, voorzitter en tevens lid GMR
Ebolt Dijkstra
Sjoerd van der Wal, lid

Naast de gekozen leden heeft iedere geleding nog een adviserend lid: Erik Nijhuis als directeur van de school en Carly Oude Weernink als vertegenwoordiger van de OR.
De MR vergadert op de volgende dagen:

Woensdag 19 april 2023, klik hier voor de notulen
Woensdag  22 juni 2023, klik hier voor de notulen
Woensdag 27 september 2023, klik hier voor de notulen
Woensdag 6 december 2023, klik hier voor de notulen
Woensdag 17 januari 2024, klik hier voor de notulen
Woensdag 6 maart 2024, klik hier voor de notulen
Woensdag 24 april 2024, klik hier voor de notulen
Donderdag 20 juni 2024, klik hier voor de notulen