Oudercommissie

De Wet kinderopvang (http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017) stelt een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie informatie- en adviesrecht op diverse onderwerpen, zoals op

· de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang
· het pedagogisch beleid en de praktijk
· voorschoolse educatie
· voeding
· opvoeding
· veiligheid en gezondheid
· openingstijden
· klachten en klachtenregeling
· de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie is bevoegd de stichting ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen – de stichting en de ouders – een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de stichting voor een goede bedrijfsvoering.