SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Klachten

Toch kan het zo zijn dat het met een kind en/of ouders of leerkracht niet goed gaat op Erve Hooyerinck. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst gedrag, ook op een school. Wanneer er onvrede of of er zijn klachten, kunt u deze bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen (interne) schoolcontactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de externe vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Interne schoolcontactpersoon

Op school zorgt de contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die zich onheus bejegend voelen of een klacht hebben en er met de betrokken medewerker niet uitkomen. Bij klachten op het gebied van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon. Maar ook in andere situaties kan de schoolcontactpersoon adviseren de externe vertrouwenspersoon in te schakelen.
De schoolcontactpersonen van Erve Hooyerinck zijn: mevr. Nicole Verweij en mevr. Chantal Lubberink.

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers bij de behandeling van klachten waarin bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en waar u binnen de school niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, kan bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht.
De externe vertrouwenspersoon behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er zonder de toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan school of bestuur.
U kunt de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder toestemming van de school benaderen voor het bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen, kijkt zij samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn. De externe vertrouwenspersoon voor Erve Hooyerinck is mevr. Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-30642568 of via mail: anne@burooverbeek.nl (www.burooverbeek.nl).

Geschillencommissie

Stichting Brigantijn is aangesloten bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697 (www.gcbo.nl).