SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg bestaat uit een systeem van toetsen, vragenlijsten en evaluaties, die ertoe bijdragen dat we op een planmatige manier werken aan de verbetering van ons onderwijs. Over welke gegevens gaat het dan?

  • Iedere twee jaar worden ouders door middel van een vragenlijst gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de school. Zij kunnen aangeven waarin zij de school sterk vinden en waarin de school nog verbeterd zou kunnen worden.
  • Twee keer per jaar worden de opbrengsten van ons onderwijs vanuit ons leerlingvolgsysteem met het team geëvalueerd en besproken. Naar aanleiding van deze evaluaties worden waar nodig verbeteractiviteiten ingezet.
  • Jaarlijks evalueren we de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. Zijn de leerlingen op de plek in het vervolgonderwijs gekomen waar ze horen? (Zie uitstroomgegevens hieronder.) En: stromen ze daarna niet op of af?

We richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij richten we ons niet alleen op cognitieve kennis, maar is er ook aandacht voor creativiteit, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Zo werkt Erve Hooyerinck samen met de Cubahof en de Muziekschool Hof van Twente. De afgelopen drie jaar hebben leerkrachten ondersteuning gehad van een muziekcoach.
De wijze waarop wij per vakgebied inhoud geven aan ons onderwijs is beschreven in het schoolplan. Hierin staat vermeld welke methodes wij voor elk vak gebruiken en hoe wij hiermee werken.

Resultaten van de school

In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. De toets geeft een beeld van de schoolprestaties van uw kind. Het schooladvies is leidend bij het al of niet toelaten van een leerling tot een bepaalde afdeling van het voortgezet onderwijs.
De uitslag van de toets wordt gezien als een bevestiging van het schooladvies. Een school mag het advies heroverwegen als de score van de eindtoets hoger uitvalt dan het advies. Dit betekent echter niet dat het advies altijd automatisch aangepast wordt.

Uitstroomgegevens

In de regel stroomt meer dan de helft van onze leerlingen van groep 8 door naar HAVO/ VWO, gaat ruim een kwart naar het VMBO/TL en een vijfde deel naar het BBL of KBL.
Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende acht leerjaren volgen.
De schoolscores van onze school zijn ruim boven het landelijk gemiddelde. Onze gemiddelde scores van de laatste jaren zijn:

Schooljaar: 2016 2017 2018 2019
Schoolscore: 540,0 539,3 538,2 538,7