SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Jaarklassen

Erve Hooyerinck werkt met jaarklassen. Dit houdt in dat de leerlingen op hetzelfde moment instructie krijgen, uitgezonderd de leerlingen die een apart programma volgen. Binnen een groep zijn echter verschillen in niveaus tussen leerlingen. We werken we in principe binnen drie instructieniveaus. Sommige kinderen kunnen snel aan het werk en kunnen extra verdiepingsstof aan. Veel kinderen krijgen instructie en oefenen even samen met de leerkracht voordat ze alleen verder kunnen. Er is ook een groep waarvoor extra uitleg nodig is en waarmee meer samen geoefend en herhaald wordt. Soms kan het ook voorkomen dat een enkele leerling helemaal of gedeeltelijk op eigen niveau werkt binnen de groep.

Groepen 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken wij doelgericht aan thema’s waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van het kind. Alle verhalen, liedjes en werkjes sluiten aan bij het thema. We willen de kinderen leren om zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk te gaan. We proberen de zelfredzaamheid van de kinderen hiermee te vergroten.
De sociaal-emotionele vorming van de kinderen speelt in deze groepen een grote rol. In de opvoeding vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar zoals ze zijn. Een goede sfeer waarin de kinderen kunnen leren is dan ook heel belangrijk. We proberen deze sfeer te creëren door kinderen te wijzen op goede omgangsvormen en vriendelijkheid, maar ook aandacht te schenken voor het samenwerken en het samenspelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. In de lessen is er daarom veel aandacht voor het omgaan met elkaar. Een goede wisselwerking met ouders is hierbij essentieel.
Bij het aanleren van taalvaardigheden wordt gebruikt gemaakt van de methode Schatkist taal en de map fonemisch bewustzijn.
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Rekenrijk, Schatkist rekenen en Met Sprongen Vooruit. Een methodiek die uitgaat van ervaringsgericht rekenen.

Groep 3 en hoger

Vanaf groep 3 wordt meer methodisch gewerkt. Met elkaar of alleen, afhankelijk van de inhoud, wordt geprobeerd tot creatieve oplossingen van problemen te komen. We gebruiken hiervoor moderne methodes, die passen bij het hedendaagse onderwijs.
Zelfstandig werken is ook een onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Tijdens het zelfstandig werken krijgen de leerlingen verwerkingsopdrachten of andere taken. Deze opdrachten worden aan het begin van de week uitgelegd. De leerling kan zelf bepalen met welke taak hij wil beginnen. Deze taken zijn deels zelf controlerend, maar er is ook een deel dat door de leerkracht wordt nagekeken. De tijd van het zelfstandig werken wordt door de leerkracht mede gebruikt om kinderen extra instructie te kunnen geven, indien dit noodzakelijk is.
In het zelfstandig werken kunnen ook taken voor individuele leerlingen worden opgegeven. Zo kan aan een leerling extra aandacht worden gegeven voor wat betreft zorg of verdieping.
Daarnaast maken we gebruik van vormen van coöperatief leren en onderzoekend leren, waarbij de leerlingen elkaar stimuleren en waarbij gezamenlijk naar een doel wordt gewerkt.

Gebruik computer op school

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs hanteert de school actuele methodes en methodieken, die voldoen aan de referentieniveaus en kerndoelen. De lesmethodes geven houvast aan de leraar. Ze bieden een helder overzicht van de lesstof over meerdere jaren; de leerlijnen van een vakgebied zijn erin uitgewerkt. Maar ze zijn gericht op de gemiddelde leerling.
Met de introductie van digitale adaptieve leermiddelen in het onderwijs is meer differentiatie mogelijk. Steeds meer scholen zijn mede hierom devices gaan gebruiken naast papieren lesmethoden of zelfs in plaats daarvan. ICT heeft zich zodanig ontwikkeld, dat met de inzet van ICT het onderwijs niet alleen wordt ondersteund maar ook versterkt. Erve Hooyerinck maakt gebruik van Gynzy. Gynzy is een digitaal adaptief onderwijsplatform. In de groepen 4 t/m 8 wordt Gynzy ingezet bij rekenen, waarbij oefenstof digitaal door leerlingen wordt verwerkt.