SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval in verband met ziekte

Vanwege het tekort aan onderwijzend personeel is vervanging van een zieke leerkracht niet altijd mogelijk. In voorkomende situaties is binnen Stichting Brigantijn de volgende procedure van toepassing.

 1. In geval van afwezigheid van een leerkracht worden de aan de school verbonden parttime leerkrachten gevraagd om in te vallen. Daarna worden personen benaderd die op de invallijst staan.
  Indien het bovenstaande geen resultaat oplevert, wordt overgegaan naar stap 2.
 2. De school verzorgt de opvang gedurende de eerste dag van afwezigheid zonder vervanging. Om de werkdruk bij het personeel niet groter te maken, worden personeelsleden met speciale functies/ taken (zoals schoolopleider, interne begeleider, directeur) als regel niet ingezet om als invalkracht les te geven. Ook de bescherming van de zorgleerling speelt hierbij een rol. Van deze regel kan alleen voor de eerste dag van opvang worden afgeweken. Een andere mogelijkheid voor opvang op de eerste dag is het samenvoegen van groepen of een groep leerlingen verdelen over een aantal andere groepen, waarbij gekeken wordt naar de best inpasbare situatie. Dit hoeft niet op voorhand de groep van de afwezige leerkracht te zijn.
 3. Vanaf de tweede dag van afwezigheid van vervanging worden de kinderen naar huis gestuurd, waar vervolgens voor opvang moet worden gezorgd. Hierbij gelden de volgende regels:
  • Het naar huis sturen van leerlingen betreft niet alleen de groep van de afwezige leerkracht, maar zal wisselend per groep gebeuren om de last zo veel mogelijk te verdelen.
  • Alle ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld als er geen vervanging is gevonden.
  • De ouders van de groep die een dag vrij is, krijgen uiterlijk de dag voorafgaan de aan de vrije dag ’s middags om twaalf uur bericht.
 4. Alle informatie wordt per mail aan de ouders toegezonden.
 5. We verzoeken u om met familie of bekenden afspraken te maken, zodat in voorkomende gevallen de kinderen kunnen worden opgevangen.