SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Aanmelding van uw kind

Als uw kind 4 jaar oud is geworden, dan mag het naar school. De leerplicht gaat in op het moment dat uw kind 5 jaar wordt. NB: Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is en een redelijke mate van zelfstandigheid heeft bij het naar de wc gaan en het aan- en uitkleden.

Binnen zes weken na aanmelding krijgt u bericht of uw kind op Erve Hooyerinck toegelaten is. Gewoonlijk gaat uw kind voor het eerst naar school op de dag nadat uw kind 4 jaar is geworden, tenzij deze dag in het weekend of in een vakantie valt, dan is het de eerstvolgende maandag. Verder wordt uw kind een tweede keer uitgenodigd voor een wenochtend op school een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt. Uw kind kan dan alvast kennis maken met de groepsleerkracht(en) en de medeleerlingen.
In de regel worden kinderen die in de periode tot twee weken voor het einde van het schooljaar 4 jaar worden, niet meer toegelaten tijdens het lopende schooljaar. Daarnaast bekijken we de leerlingen die ingestroomd zijn t/m december, aan het eind van het schooljaar of ze door kunnen naar de volgende groep. Als uit toetsen en/of observaties blijkt dat het kind niet kan doorstromen, dan zal hierover overleg met de ouders plaats vinden./

‘Warme’ overdracht

De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf geweest. De leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente vullen voor elk kind een overdrachtsformulier in. Dit geldt ook voor kinderen die naar een crèche zijn geweest. Wat er in het formulier staat, is met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem.
Ook nemen wij contact op met de voorschoolse opvang voor een ‘warme’ overdacht. Zo krijgen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind. Verder vinden we belangrijk om te weten hoe u als ouder tegen de ontwikkeling van uw kind aankijkt. Daarom vragen wij u bij de aanmelding een formulier in te vullen. Met al die informatie zijn onze leerkrachten nog beter in staat uw kind precies de goede begeleiding te geven.

Indeling in de groep

Als uw kind bij ons op school komt, wordt het door ons geplaatst in groep/leerjaar 1. Indien we meerdere groepen/leerjaren 1 hebben, wordt op grond van de informatie van u als ouder en van de peuterspeelzaal/ crèche bekeken in welke groep uw kind het beste geplaatst kan worden. Daarbij wordt o.a. gelet op:

  • verdeling van de jongens en meisjes over beide groepen;
  • spreiding van de leeftijd over beide groepen;
  • storende karakters zoveel mogelijk niet bij elkaar;
  • verdeling van de zorgleerlingen over beide groepen;
  • broertjes en/of zusjes wel/niet bij elkaar.

Afhankelijk van hoe de groepen zich ontwikkelen, blijft de samenstelling ongewijzigd, tenzij er belangrijke overwegingen zijn om de groepen opnieuw samen te stellen. Een dergelijk besluit kan onder andere worden genomen vanwege:

  • formatieve redenen;
  • onevenredige verhouding in de leerlingenaantallen over de groepen;
  • onevenredige verhouding van de zorgleerlingen over de groepen;
  • onevenredige aantallen in de verhouding jongens – meisjes;
  • het ontstaan van een probleem binnen één of meerdere groepen.

De ouders worden vooraf over dit besluit geïnformeerd. Wanneer ouders opmerkingen hebben over de plaatsing van hun kind in een bepaalde groep kunnen zij deze aan de school kenbaar maken. Uitsluitend wanneer er sprake is van zwaarwichtige redenen, kan de school plaatsing heroverwegen. De indeling die daarop volgt is bindend.