SchoolWiki

Welkom bij onze wiki

Categorieën

Leerplicht en vrij vragen

Een kind mag naar school als het vier jaar is geworden. Als uw kind vijf jaar is moet het naar school, want het valt dan onder de leerplichtwet. Wilt u a.u.b. echter in alle gevallen de school tijdig hierover inlichten.

Afmelden vanwege ziekte of anderszins

Wanneer uw kind niet of later op school komt, bijvoorbeeld vanwege ziekte, vragen wij u ons dat te laten weten door middel van een telefoontje vóór schooltijd of een briefje.

Verlof vragen

Het is de directie niet toegestaan om vrij te geven voor extra vakanties e.d. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u bij de directie, de groepsleerkracht of via de website verkrijgen. Aanvragen voor verlof dienen van tevoren schriftelijk bij de directie te worden ingediend op het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Bij het verlenen van extra verlof zal de directie de hiernavolgende regels hanteren:

  • Extra verlof wegens familieomstandigheden.
    • Bij huwelijk, overlijden, huwelijk- of ambtsjubilea van bloed- of aanverwanten voor ten hoogste twee dagen (afhankelijk of de gebeurtenis in of buiten de eigen woonplaats is);
    • bij verhuizing één dag;
    • bij gezinsuitbreiding één dag.
  • Extra verlof wegens vakantie.
De directie mag in het algemeen geen toestemming verlenen voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om. Een lang weekend, een dag vrij voor bijzondere evenementen e.d. valt niet onder de ‘andere gewichtige omstandigheden voor verlof’ in de leerplichtwet. Ook het reeds geboekt hebben van een reis valt hier niet onder.
Uitzondering op deze regel is slechts mogelijk wanneer u uit de aard van uw beroep in geen enkele schoolvakantie vrij kunt nemen (hetgeen – zo mogelijk – blijkt uit een werkgeversverklaring). Onder de aard van het beroep wordt verstaan dat u gelet op uw inkomsten afhankelijk bent van de zomerperiode. Toestemming kan in dit geval worden gegeven voor ten hoogste tien schooldagen.
De directie kan het oordeel van de leerplichtambtenaar van de gemeente vragen, voordat hij zijn beslissing aan u meedeelt. Bij overtreding van vorenbedoelde regels is de directie eraan gehouden om de leerplichtambtenaar van de gemeente in te schakelen.
Wij verzoeken u bij het plannen van vakanties uit te gaan van de vakantieregeling zoals hij staat vermeld in dit informatieboekje